Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Yazım ve Yayın İlkeleri


 

DİCLE ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ELEKTRONİK DERGİSİ
(DÜSBED) ISSN : 1308-6219
 
YAYIN İLKELERİ VE YAZIM KURALLARI
 
Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (DÜSBED), 2009 yılı Nisan ayından itibaren, “Uluslararası Hakemli Dergi” olarak, Nisan ve Ekim aylarında olmak üzere, yılda iki defa yayımlanır. Özel durumlarda Özel Sayı olarak da yayınlanabilir. Belirli bir konuyu kapsayan Özel Sayı’nın yayınlanmasına, Yayın Kurulu’nun salt çoğunluğuyla karar verilir.
Dergiye gönderilen yazılar, başka bir yerde yayınlanmamış ya da yayınlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Yazılar yayınlanmak üzere kabul edildiği takdirde, DÜSBED bütün yayın haklarına sahip olur. Yayınlanan yazılardan alıntı yapılması durumunda, kaynak belirtilmesi zorunludur. Yayınlanmış yazının tamamının tekrar yayın hakkı derginin iznine bağlıdır.
Dergimizde,   “Edebiyat, Tarih, Felsefe, Sosyoloji, Psikoloji, Antropoloji, Arkeoloji, Prehistorya, Sanat Tarihi, İlahiyat, İktisat, İşletme, İletişim, Gazetecilik, Uluslar Arası İlişkiler, Hukuk, Siyaset Bilimi,  Hukuk, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık ” gibi sosyal bilimlere ait alanlarda hazırlanmış akademik çalışmalara, derleme ve kitap tanıtımlarına yer verilmektedir.
Daha önce, ulusal ya da uluslararası kongre ya da sempozyumlarda sunulmuş ve özeti yayımlanmış çalışmalar, bu nitelikleri belirtilerek gönderilebilir.
Yazılar, yayın kuruluna gelmeden önce kurallara uygun yazılıp yazılmadığı editör(ler) tarafından kontrol edilir; bir eksik ve/veya yanlış belirlendiğinde, düzeltilmesi için bir ön değerlendirme formu ile yazara iade edilir. Yazar tarafından düzeltilerek geri gönderilen ya da kurallara uygun olarak yazıldığı saptanan yazılar için yayın kurulu tarafından yazının içerdiği alanlarla ilgili üç hakem belirlenir. Hakemlerden gelecek rapor doğrultusunda; yazının yayın dosyasına alınmasına, alınmamasına ya da düzeltme istenmesine karar verilir. Durum yazara en kısa sürede bildirilir. Yazardan düzeltme istenmesi durumunda, düzeltmenin en geç 20 gün içinde yapılarak dergiye ulaştırılması gerekmektedir. Düzeltilmiş metin, gerekli görüldüğü hallerde değişiklikleri isteyen hakemlerce tekrar incelenebilir. Yayın dosyasına alınan yazılar Yayın Kurulunun belirlediği sıraya göre yayınlanır.
Dergide sosyal bilimler alanlarında Türkçe ve yabancı dillerde yazılmış özgün araştırma makaleleri yayımlanır. Yabancı dilde yazılan çalışmaların özeti Türkçe olmalıdır.
Dergiye gönderilen yazılar, daha önce yayınlanmamış veya bir başka dergiye yayın için gönderilmemiş olmalı.
Yayınlanan her türlü çalışmanın yayın hakkı DÜSBED’e aittir.
İlgili editör gerekli gördüğü yazım düzeltmelerini kendisi yapabilir. Yine yabancı bir dilde yazılan özeti ilgili editör gerekli görmesi durumunda düzeltebilir.
Bilimsel çalışmalar ve ekleri (fotoğraf, şekil, tablo vs.), Microsoft Office 2010 ve üzeri bir programda Times Yazı Tipi, 11 punto 1 satır aralığı ile yazılmış olmalı (Özet ve Abstract 9 punto 1 satır aralığı). Farklı yazı tipi kullananlar yazı tipini destekleyen fontları da eklemelidir.
Yazının pay ayarları: üst: 3 cm, sol: 3 cm, sağ: 2,5 cm, alt: 2,5 cm, paragraf aralığı: önce 6nk; sonra 6nk; satır aralığı: tek olmalıdır.
 Çalışmalar, derginin www.e-dusbed.com adresinden elektronik olarak gönderilmelidir.
 Çalışmanın başına, 150 sözcükten fazla olmayacak şekilde Türkçe ve yabancı dilden (İngilizce, Fransızca, Almanca) Özet ve Anahtar kelimeler konulmalıdır.
Yazılarda yazarı çağrıştıracak (ad, soyad, adres vb) hiçbir bilgi bulunmamalı. Yazarla ilgili bilgi editör tarafından eklenecektir.
Çalışmalardaki sıralama şu şekilde düzenlenmelidir:
 
TÜRKÇE BAŞLIK
 
Özet
Anahtar Kelimeler
 
İNGİLİZCE BAŞLIK
Abstract
Key Words
 
Giriş
Bölümler
Sonuç
Kaynakça
Makalelerdeki dipnotlar, bilimsel yazılardaki kaynakça yazım kurallarına uygun olarak hazırlanıp metin içerisinde  verilmelidir. (bk. Kaynakça yazımı)
Dergide yayınlanan yazılarda ileri sürülen görüşler yazarlarını bağlar.
Yazıların bütün hukuki sorumluluğu yazarlarına aittir.
Yayımlanan yazılara telif ücreti ödenmez.
Gönderilecek bilimsel çalışmaların 20 sayfayı aşmaması önerilir.
Bir sayıda aynı yazara ait birden çok makale yayımlanamaz.
Çalışmaların Nisan sayısı için en geç 1 Mart 
Ekim sayısı için en geç 1 Eylül’e kadar elektronik ortamda dergiye ulaşması gerekmektedir.
 
KAYNAKÇA YAZIMI
A-KİTAPLAR
a) Tek yazarlı kitap :
Kaynakçada:
Ülken, Hilmi Ziya  (2015), Aşk Ahlakı, 9. Baskı, Türkiye İş bankası Kültür Yayınları, İstanbul.
Metin içindeki göndermede:
(Ülken, 2015 : 67-69).
b) İki yazarlı kitap :
Kaynakçada:
Şentürk, Ahmet Atilla, Kartal, Ahmet. (2004), Üniversiteler İçin Eski Türk Edebiyatı Tarihi, Dergah Yayınları, İstanbul.
Metin içindeki göndermede:
(Şentürk ve Kartal, 2004 : 96)
c) İkiden çok yazarlı kitap :
Kaynakçada:
İsen Mustafa, Macit Muhsin, Horata Osman, Kılıç Filiz, Aksoyak İsmail Hakkı (2002), Eski Türk Edebiyatı El Kitabı, Grafiker Yayınları, Ankara.
Metin içindeki göndermede:
(İsen vd. 2002 : 82).
d) Editörlü Kitapta Bölüm :
Kaynakçada:
Özçelik, Sadettin. (2006), “Türkçe ve Bilim Sorunu”, Türkçenin Çağdaş Sorunları, (Editörler) Gürer Gülsevin ve Erdoğan Boz, Gazi Kitabevi Yayını, Ankara, s. 237-246.
Metin içindeki göndermede:
(Özçelik, 2006 : 240)
e)Eski El Yazması Eser:
Kaynakçada:
Lebîb-i Âmidî, Dîvân-ı Lebîb, Millet Kütüphanesi Ali Emiri Ef. Manzum, No: 382.
Metin içindeki göndermede:
(Dîvân-ı Lebîb, 382, v,15b-16a)
e)Eski Basma Eser:
Kaynakçada:
Dîvân-ı Leylâ Hanım. (1260), Kahire, Bulak Matbaası.
Metin içindeki göndermede:
Dîvân-ı Leylâ, 1260, 18.
 
B-MAKALELER
a) Tek yazarlı makale:
Kaynakçada:
Macit, Muhittin (Güz 2012), “Meşşâi Gelenekte Nedensellik”, İslâmî İlimler Dergisi, S.7, s. 45-58
Metin içindeki göndermede:
(Macit, 2012 : 45)
b) İki yazarlı makale:
Kaynakçada:
Albayrak, M. ve Erkal, M. (2003), “Başarıya Giden Yolda İfade ve Beceri Derslerinin (Türkçe-Matematik) Birlikteliği”, Milli Eğitim Dergisi, Sayı:158, Ankara
Metin içindeki göndermede:
(Albayrak ve Erkal, 2003 : 77-80)
c) İkiden çok yazarlı makale :
Kaynakçada:
Gönen Mübeccel, Çelebi Öncü Elif, Isıtan Sonnur. (2004), “İlköğretim 5. 6. 7. Sınıf Öğrencilerinin Okuma Alışkanlıklarının İncelenmesi”, Milli Eğitim Dergisi, Sayı : 164, Ankara, s. 7-35.
Metin içindeki göndermede:
(Mübeccel vd., 2004 : 30).
 
 
C-ANSİKLOPEDİ MADDESİ:
Kaynakçada:
Akün, Ömer Faruk. (1994), “Divan Edebiyatı”. DİA, C.9, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları”, İstanbul.
Metin içindeki göndermede:
(Akün, 1994 : 160)
 
D-YAZARI BELLİ OLMAYAN RESMİ, ÖZEL YAYINLAR, RAPORLAR
Kaynakçada:
DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI. (2000), Kamu Mali Yönetiminin Yeniden Yapılandırılması, Özel İhtisas Komisyonu Raporu, DPT Yayınları, Ankara.
Metin içindeki göndermede:
(DPT, 2000 : 74)
 
E-ÇEVİRİ ESERLER
Kaynakçada:
Andrews Walter G. (2000), Şiirin Sesi Toplumun Şarkısı, (Çev.) Tansel Güney, İletişim Yayınları, Ankara.
Metin içindeki göndermede:
(ANDREWS, 2000 : 135)
 
F-TEZLER
Kaynakçada:
Bulut, Erol. (1998), Turizmin Türkiye Ekonomisindeki Yeri ve Ekonomik Etkileri, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
Metin içindeki göndermede:
(Bulut, 1998 : 13).
 
G-BİLDİRİLER
Kaynakçada: Kadıoğlu, İdris (2007) Erzurumlu İbrahim Hakkı’nın Siirt Tillo Hayatı ve Sosyal Mesaj İçerikli Bazı Şiirleri”Uluslararası Siirt Sempozyumu, Siirt, 19-21 Eylül 2006. (Uluslararası Siirt Sempozyumu Bildirileri, Birleşik Matbaa, İzmir, s.213-225)
Metin içindeki göndermede: (Kadıoğlu, 2007 : 220).
 
H-İNTERNET KAYNAKLARI
Kaynakçada:
Hazine Müsteşarlığı. (2000), “Aylık İstatistikler”, http://www. hazine.gov.tr/yayın.htm (Erişim Tarihi: 12.04.2004).
Metin içindeki göndermede:
(Hazine Müsteşarlığı, 2000)
Kaynakçada:
e-kitap, www.kulturturizm.gov.tr, Ahmedî Divanı, Haz. Yaşar Akdoğan
Metin içindeki göndermede:
(e-kitap, 15)
coupon for prescription onlineseoanalyzer.com free discount prescription cards
deltasone 10mg ecarlos.net propecia pill
viagra coupon free viagra coupon free viagra coupon
new prescription coupon modelosguayaquil.com viagra coupons free
abortion pill abortion pill abortion pill
abortion clinics in san antonio website-knowledge.com is there an abortion pill
gabapentin in ptsd gabapentin in ptsd gabapentin in ptsd
cialis coupon codes discount read cialis price prescription
forms of abortion dkfn.dk buy abortion pill online
coupons for prescription drugs free cialis samples coupon cialis trial coupon
drug discount coupons amazonschools.com rx drug coupons
drug discount coupons amazonschools.com rx drug coupons
cialis free coupon free printable cialis coupons prescription coupons
cymbalta engorda cymbalta plm cymbalta presentacion
cymbalta engorda house.raupes.net cymbalta presentacion
lilly cialis coupons printable cialis coupon cialis coupon card
vermox tablete doziranje vermox bez recepta vermox sirup cijena
clomid cycle scottdangelo.com clomid testosterone
levoxacin in gravidanza levoxacin levoxacin in gravidanza
nootropil review myjustliving.com nootropil 800 mg
what is abortion pill after abortion pill how much does abortion pill cost
euthyrox 100 euthyrox 50 euthyrox 150
cialis prescription coupon cialis prescription coupon lilly coupons for cialis
cons of abortion pill abortions facts how much does abortion pill cost
amoxicillin nedir agrisol.com.ar amoxicillin 500 mg
lilly cialis coupon prescription coupons cialis online coupon
cialis coupon code cialis free coupon prescription drugs coupons
free prescription card alpinmontservis.cz viagra coupons 2016
ventolin brez recepta ventolin vs berodual ventolin cena
cialis harshpande.net cialis
cialis savings and coupons supermaxsat.com free cialis coupons
www crestor com coupons crestor discount card crestor 10 mg tablets
amoxicillin-rnp yunaweddings.com amoxicillin dermani haqqinda
fluticasone nasal spray side effects fluticasone nasal spray bp fluticasone nasal spray for sinus infection
amoxicillin amoxicillin-rnp amoxicillin nedir
viagra bestellen viagra kaufen apotheke osterreich viagra ohne rezept kaufen
cialis coupons 2015 aegdr.org discount prescriptions coupons
pros and cons of abortion airascatering.com abortion pills cost
manufacturer coupons for prescription drugs pristineschool.com coupons cialis
cost of medical abortion abortion options abortions cost
lamisil pomada harshpande.net lamisil comprimidos

abortion pill side effects cost of medical abortion effects of abortion pill
cost of medical abortion myhealthreport.ca abortions cost
cost of medical abortion effects of abortion pill abortions cost

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Diyarbakır - TÜRKİYE
Telefon :04122411000 / 8469 Faks :04122488623
Eposta :sbd@dicle.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri