2017 - Sayı 19

OSMANLI MODERNLEŞME DÖNEMİNDE BOZOK (YOZGAT) SANCAĞI’NDA AÇILAN RÜŞDİYE MEKTEPLERİNİN DURUMU
Hatip YILDIZ,  Abdullah CENGİZ 
Özet

Osmanlı Devleti, Tanzimat?la birlikte birçok alanda olduğu gibi eğitimde de yenileşme çabası içerisine girmiştir. Bu doğrultuda, Osmanlı?da medreselerin yanında farklı düzeylerde pek çok modern mektepler açılmaya başlanmıştır. Bu mekteplerin başında rüşdiyeler gelmekte olup, ilkinİstanbul?da, daha sonra ise Osmanlıvilayetlerindeeğitim faaliyetinde bulunmuştur.  Osmanlı?nın diğer birçok vilayet, sancak ve kazalarında olduğu gibi, bugünkü Yozgatil merkeziile Akdağmadeni ve Boğazlıyan kazalarından oluşan Bozok Sancağı?nda da ilk açılan modern okullarrüşdiye mektepleri olmuştur.  Bu çalışmada; Bozok Sancağı?nda eğitim yapanMüslüman rüşdiye mekteplerinin açılışları ile öğretmen, öğrenci veeğitim durumları ayrıntılı olarak incelenmiş ve böylece Bozok Sancağı?nın Osmanlı Dönemi?ndeki modern ortaokul eğitim yapısı ortaya konulmuştur. 

Anahtar Kelime
Osmanlı,  Bozok,  Yozgat,  Eğitim,  Rüşdiye  


Tam Metin : PDF