2020 - Sayı 24

AYAŞ RÜŞDİYE MEKTEBİ
Abdullah CENGİZ,  Mehmet KARATAŞ 
Özet

Osmanlı Devleti, Tanzimat’la birlikte birçok alanda olduğu gibi eğitimde de yenileşme çabası içerisine girmiştir. Bu doğrultuda, Osmanlı’da medreselerin yanında farklı düzeylerde pek çok modern mektepler açılmaya başlanmıştır. Bu mekteplerin başında rüşdiyeler gelmekte olup, önce İstanbul’da, daha sonra ise Osmanlı vilayetlerinde açılmıştır. Osmanlı’nın diğer birçok vilayet, sancak ve kazalarında olduğu gibi, Ankara Sancağı’na bağlı Ayaş Kazası’nda da rüşdiye mektebi açılmıştır. Bu çalışmada; Ayaş Kazası’nda bulunan rüşdiye mektebinin açılışı, muallim kadrosu, talebe sayısı, mektepte yapılan tamiratlar ayrıntılı olarak incelenmiş ve böylece Ayaş Kazası’nın Osmanlı Dönemi’ndeki modern ortaokul eğitim yapısı ortaya konulmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelime
Osmanlı,  Ayaş,  Eğitim,  Rüşdiye 


Tam Metin : PDF