2018 - Sayı 20

MİLLİ MÜCADELEDE MİLLİ EĞİTİM SİSTEMİ KURMA TARTIŞMALARI VE TEVHİD-İ TEDRİSAT’A GİDİŞ
Ayşe YANARDAĞ 
Özet

30 Ekim 1918 tarihinde imzalanan Mondros Mütarekesi ile Anadolu işgal altına düşmüştür. Ancak işgale karşı Türk milleti Mustafa Kemal Paşa liderliğinde Millî Mücadeleye başlamıştır. Bilinen süreçlerden sonra TBMM 23 Nisan 1920’de açılmıştır. Bu meclis öncelikle Misak-ı Millî’de belirlenen Türk vatanını kurtarmak için toplanmıştır. Bununla birlikte Osmanlı Devleti’nin bu duruma düşmesinin sebeplerini yetersiz eğitim ve öğretimde gören TBMM milletvekilleri daha meclisi açtıkları ilk günlerde eğitim ve öğretim işleri hakkında hararetli tartışmalar yapmışlardır. Milletvekilleri savaş yılları olmasına rağmen eğitim konusunda çeşitli teklifleri meclise sunmuşlar ve bu teklifleri son derece hassas bir şekilde inceleyip, tartışmışlardır. Bununla birlikte savaş koşulları eğitim ile ilgili tüm bu meselelerin çözülmesine fırsat vermemişse de ülkenin kurtarılmasından sonra eğitim alanında yapılacak devrimlere bir zemin ve bilgi birikimi sağlamıştır. Nitekim bu dönemde eğitime dair tartışılan konular eğitimde birlik, eğitim birliğinin nasıl sağlanacağı, bu yönde eğitimin nasıl teşkilatlanacağı, muallimlerin malî durumları ile kalite ve sayılarının yetersizliği, kapanan okullar en çok tartışılan konular olmuştur. Millî Mücadele’nin askeri safhası bittikten sonrada çeşitli şekillerde eğitim meseleleri ele alınmaya devam etmiştir. Çalışmada çoğunlukla TBMM Zabıt Ceridelerinden yararlanılmıştır. Ayrıca Tevhid-i Tedrisat Kanunu’na giden süreci açıklayabilmek için basından bazı örneklere yer verilmiştir.

Anahtar Kelime
TBMM,  Eğitim,  Millî Eğitim,  Muallim,  Tedrisat-ı İbtidaiye Kanunu 


Tam Metin : PDF