2021 - Sayı 26

ULUSALCILIĞIN ONTOLOJİSİNİ ANLAMAK: SİVİL VE ETNİK MİLLİYETÇİLİKLER BAĞLAMINDA BİR ANALİZ
Süleyman Çağrı GÜZEL 
Özet

Milliyetçilik 18. yüzyılın sonundan itibaren dünya siyasetini şekillendiren ve bugünkü modern devletin (ulus devlet) düşünsel zeminini oluşturan bir ideolojidir. Milliyetçiliğin dünya üzerinde etkilemediği bir coğrafya veya topluluk bulmak oldukça güçtür. Dolayısıyla dünya genelinde bu kadar etkili olan bir ideolojinin farklı tezahürlerinin olmaması düşünülemez. Bu farklı tezahürler milliyetçilik çalışmalarında sıklıkla kullanılan “sivil milliyetçilikler” ve “etnik milliyetçilikler” başlıkları altında sınıflandırılmaya çalışılmıştır. Sivil milliyetçilik Aydınlanma değerlerini ve bireysel özgürlüğü temsil ederken, etnik milliyetçilik daha çok ortak soy mitine dayalı bir dışlayıcılığı çağrıştırır. Çalışmamızın amacı Türk siyasal hayatındaki farklı milliyetçilik akımlarından biri olan ve ulus devleti “aşındıran” küreselleşme süreci karşısında laiklik, Kemalizm ve antiemperyalizm üzerinden bir “direniş” sergileyen ulusalcılığı sivil ve etnik milliyetçilikler bağlamında değerlendirmektir.

Anahtar Kelime
Ulusalcılık,  Laiklik,  Ulus devlet,  Küreselleşme  


Tam Metin : PDF