2021 - Sayı 26

ORDU VE GİRESUN İLLERİNDE KENTSEL LOJİSTİK PERFORMANS UNSURLARINA YÖNELİK KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ
Selçuk KORUCUK 
Özet

Ekonomik büyüme ile birlikte artan kentleşme olgusu tüm dünyada karmaşık bir yapıya bürünmüş kentlerdeki lojistik unsurları hayati derecede önemli hale getirmiştir. Önemli ve karmaşık lojistik faaliyetler ekonominin merkezi olan kentlerde yoğun bir şekilde yapılmaktadır. Kentlerin hızla büyümesi ile bu uygulamaların başarısı ve sürdürülebilir olmasını sağlamanın bir yolu da şüphesiz kentsel lojistik ve kentsel lojistik performans unsurlarından geçmektedir. Yani sosyal, kültürel, ekonomik ve çevresel faaliyetlerin bütünleşik olarak yürütüldüğü kentlerde; kaliteli yaşam standartlarının artırılması, çevresel etkilerin azaltılması, trafik yoğunluğu ve tıkanıklığının azaltılması, perakende satın alma imkânları, alan kullanımı, tek seferde taşıma ve toplam yükleme kapasitesi, kullanılan lojistik mod türü ve enerji verimliliğinin sağlanması gibi unsurlar kentsel lojistiği ve kentsel lojistik performans unsurlarını önemli kılmaktadır.

Bu doğrultuda çalışmada temel olarak kentsel lojistik performans unsurlarında dikkate alınacak kriterlerin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Ordu ve Giresun illerinde yapılan çalışmada lojistik performans unsurlarının önem dereceleri tespit edilmesi ve iki şehrin kentsel lojistik performans unsurlarına göre kıyaslaması hedeflenmiştir. Buna yönelik olarak literatür taramasından elde edilen unsurlar, Çok Kriterli Karar Verme yöntemlerinden CRITIC yöntemi ile değerlendirilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre; kentsel lojistik performans unsurlarında Giresun ili için en yüksek ağırlığa sahip unsur Trafik Tıkanıklığı ve Trafik Kazaları” olmuştur. Kentsel lojistik performans unsurları için en az ağırlığa sahip olan unsurun ise “Perakende Satın Alma İmkânları” olduğu belirlenmiştir. Ordu’da kentsel lojistik performans unsurlarında en yüksek ağırlığa sahip unsur Limana ve Havaalanına Mesafe” olmuştur. Kentsel lojistik performans unsurları için en az ağırlığa sahip olan unsurun ise “Engel Etkisi” olduğu belirlenmiştir.

 

Anahtar Sözcükler: Kentsel Lojistik, Kentsel Lojistik Performans Unsurları, CRITIC Yöntem.

Anahtar Kelime
Kentsel Lojistik,  Kentsel Lojistik Performans Unsurları,  CRITIC Yöntem.  


Tam Metin : PDF