2021 - Sayı 26

LİNKEDIN KULLANIM ALIŞKANLIKLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Hülya BAKIRTAŞ,  Gönül SEKENDÜR TURGU  
Özet

İnternetin ortaya çıkması ve kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte sosyal iş ağlarının önemi, her geçen gün hem bireyler hem de işverenler açısından giderek artmaktadır. Bununla birlikte, ulusal literatürde Linkedin üzerine yapılmış olan çalışmaların sınırlı olduğu görülmektedir. Bu çalışmanın amacı bireylerin sosyal bir iş ağı olan LinkedIn kullanım alışkanlıklarını ortaya çıkarmaktır. Araştırmanın evrenini LinkedIn iş ağını kullanan mevcut ve potansiyel işgörenler oluşturmaktadır. Araştırma verileri, Mayıs 2018-Ocak 2019 tarihleri arasında 456 kişiye web tabanlı anket uygulanarak toplanmıştır. Araştırma bulgularına göre; katılımcıların LinkedIn kullanımı cinsiyetleri açısından farklılık göstermektedir. LinkedIn premium hesabına sahip olup olmaması ve LinkedIn üzerinden iş teklifi alma durumları kullanıcıların yaşları açısından herhangi bir anlamlı farklılık göstermemektedir. Sadece LinkedIn kullanım süresi, katılımcıların eğitim düzeylerine göre farklılık göstermektedir. Meslek açısından incelendiğinde ise, katılımcıların premium hesabının olup olmaması istatistiksel olarak anlamlı değildir. Ayrıca LinkedIn kullanım süresi ve profil güncelleme sıklığı açısından ise katılımcıların yaşadıkları bölgeye bağlı olarak farklılıklar olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Araştırma bulguları, ilgili literatüre paraleldir.

Anahtar Kelime
LinkedIn,  Sosyal Ağlar,  Kullanma Davranışı 


Tam Metin : PDF