2019 - Sayı 23

ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞI ETKİLEYEN FAKTÖRLERE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
Öznur YAVAN TEMİZKAN,  Sevgi ÇAVUŞ DALAKÇI,  Abdullah KARAKAYA 
Özet

Örgütlerin amaçlarına rasyonel kaynak kullanımı ile ulaşabilmelerinde, yüksek düzeyde bağlılık gösteren çalışanların varlığı yadsınamaz. Çalışanların örgüt ile bütünleşerek, örgütün amaç ve değerlerini benimsemesinin, örgütsel başarısı için çaba göstermesinin ve örgütte çalışmayı sürdürme isteğinin ölçüsü örgütsel bağlılık ile yakından ilişkilidir. Çalışmanın amacı, çalışanların kurumlarına bağlılık derecesini etkileyen faktörler ve bu faktörlerin demografik özeliklerle ilişkisini belirleyebilmektir. Bu amaçla, konu ile ilgili kaynakların incelemesi ve alan araştırması yapılmıştır. Araştırma kısmında, Karabük Üniversitesi'nde görev yapan akademik ve idari personelin kuruma olan bağlılık düzeyleri üç boyutta ölçülmüştür. Çalışmada yüz yüze anket aracılığıyla elde edilen veriler; sayı ve yüzde, Cronbach’s Alpha, One Sample T testi, Independent Samples T testi, One Way Anova ve Post Hoc Gabriel Testi kullanılarak analiz edilmiştir. Sonuçlar, akademik ve yönetici idari personelin duygusal bağlılık ve normatif bağlılık boyutlarında ileri düzeyde bağlılığa sahip olduklarını, devam bağlılığı boyutu üzerinde ise önemli düzeyde bağlılıkları olduğunu; memurların, akademik ve yönetici idari çalışanlara kıyasla tüm boyutlarda daha az düzeyde örgütsel bağlılıklarının olduğunu göstermektedir

Anahtar Kelime
Bağlılık,  Örgütsel Bağlılık,  Karabük Üniversitesi. 


Tam Metin : PDF