2014 - Sayı 11

ÖĞRETMENLERİN ÇOKKÜLTÜRLÜLÜK VE ÇOKKÜLTÜRLÜ EĞGTİM HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ: ( DİYARBAKIR ÖRNEĞİ)
Yeliz KAYA,  Mikail SÖYLEMEZ 
Özet

Bu çalışmanın amacı, Diyarbakır ilindeki öğretmenlerin çokkültürlü eğitim alanındaki görüşlerini ortaya koymaktır. Araştırma betimsel tarama modeline göre yapılmış ve araştırmanın verileri çokkültürlü eğitim görüş ölçeği ile toplanmıştır. Bu amaçla geliştirilen ölçek, Diyarbakır ilinde öğretmenlik yapan 426 sınıf, sosyal bilgiler ve türkçe öğretmenine uygulanmıştır. Ölçeğe, Cronbach Alpha güvenirlik analizi yapılmış ve ölçeğin güvenirlik katsayısı.79 olarak bulunmuştur. Yapılan faktör analizi sonucunda, ölçekteki maddelerin dört faktör altında toplandığı tespit edilmiştir. Verilerin analizi ortalamalara bakılarak yorumlanmış, ayrıca dört alt boyutun demografik değişkenlerle olan ilişkileri Mann Whitney U ve Kruskal Wallis Testleri yapılarak incelenmiştir. Araştırma sonuçları, öğretmenlerin çokkültürlü eğitim konusunda yüksek düzeyde olumlu görüş bildirdiklerini göstermektedir. Ayrıca dört alt boyut ile bazı değişkenler arasında da güçlü ilişkiler olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelime
Çokkültürlülük,  Çokkültürlü Eğitim 


Tam Metin : PDF