2014 - Sayı 11

BİRECİK’TE TAŞIMALI EĞİTİM UYGULAMALARININ İNCELENMESİ
Mustafa CİNOĞLU,  Metin ÖZTÜRK,  Harun DEMĠR 
Özet

İç ve dış göçler, ekonomik sebepler, sosyal sebepler, dağınık demografik yapı gibi sebeplerle kimi yerleşim birimlerinde eğitim-öğretim hizmeti sunmak için gereken asgari öğrenci sayısına ulaşılamamaktadır. Bu tarz yerleşim birimlerinde ikamet eden öğrenciler, ülke genelinde taşımalı eğitim kapsamına alınmıştır. Taşımalı Eğitim hizmetlerine dönük standartlar kanun metinleriyle güvence altına alınmış olsa denetimi sağlıklı şekilde yapılamamaktadır. Çalışmamızla Şanlıurfa ili Birecik ilçesindeki taşımalı eğitim hizmetlerinde yaşanan sorunlar tespit edilerek çözüm önerileri sunulmuştur. Bunun için hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formu örnekleme uygulanmış ve nitel araştırma tekniklerine uygun olarak analiz edilmiştir.

Yapılan görüşmeler sonucunda elde edilen veriler ile ilk olarak Birecik’te taşımalı eğitim hizmetlerinde yaşanan sorunlar tespit edilerek tablolaştırılmış ve açıklanmıştır. Ardından tespit edilen sorunlara dönük çözüm önerileri tablolaştırılmış ve açıklanmıştır.

Anahtar Kelime
Taşımalı Eğitim,  İlköğretim,  Değerlendirme 


Tam Metin : PDF