2013 - Sayı 10

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ DRAMA EĞİTİMİ YETERLİLİK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ
Tarkan YAZICI,  Özlem DEMİROĞLU 
Özet

Bu araştırma; okul öncesi öğretmen adaylarının “eğitimde drama” ile ilgili görüş ve nitelik düzeylerinin belirlenmesi amacıyla 2012-2013 eğitim/öğretim döneminde Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Anabilim Dalı 2. sınıfta eğitim görmekte olan 60 öğrenciyle gerçekleştirilmiş; her geçen gün önemi daha çok artan dramanın, okul öncesi çocukları açısından faydaları ve gerekliliği üzerine yapılmış bir çalışmadır. Çalışmanın amacı da; okul öncesi öğretmen adaylarının drama eğitimi yeterlilik ve gerekli bulma düzeylerinin araştırılmasıdır. Araştırma boyunca nicel araştırma modeli kullanılırken, araştırma yöntemi olarak survey (tarama);
veri toplama aracı olarak da; çalışmaya katılan okul öncesi öğretmen adaylarının kişisel bilgileri, drama dersinin uygulanmasına ilişkin görüşleri, drama dersine ilişkin yeterlilikleri ve gerekli bulma düzeylerini kapsayan “Drama Yeterlilik Anketi” kullanılmıştır.

Araştırma sonucunda; drama dersini veren öğretim elemanlarının drama konusunda kısmen yeterli bulundukları, drama dersinin öğretim programında yer alması gerektiği, drama dersinin kredisi ve ders süresinin aynı şekilde devam etmesi gerektiği ortaya çıkmıştır. Ayrıca, okul öncesinde drama dersinin; drama öğretmeni, tiyatro eğitimi almış kişiler ya da okul öncesi eğitiminde yetişmiş öğretim elemanları tarafından verilmesi gerektiği belirtilmiştir. Drama derslerinin de; fiziksel mekan yetersizliği, araç/gereç temini eksikliği gibi olumsuz şartlar altında uygulandığı ortaya çıkmıştır.

Anahtar Kelime
Okul Öncesi,  Öğretmen Adayı,  Drama Eğitimi 


Tam Metin : PDF