2013 - Sayı 10

EĞİL RÜŞDİYE MEKTEBİ’NİN TARİHÇESİ VE EĞİTİM KADROSU
Hatip YILDIZ 
Özet

Osmanlı taşrasında 1870’lerden itibaren başlayan yenileşme döneminde, Eğil’de ortaöğretim alanında açılan tek okul rüşdiye mektebidir. “Eğil Rüşdiye Mektebi” olarak kayıtlara geçen bu okul, 1873 yılında resmen açıldı. 1897 yılına kadar muallim-i sanilikle idare olundu. Bu yıldan itibaren ise muallim-i evvellik düzeyine terfi etti. 1909 yılı Haziranında kapanıncaya kadar aralıksız olarak öğretime devam etti.

Mektebin eğitim öğretime açık olduğu süre içinde, isimleri tespit edilebilen 9 muallim burada görev yaptı.

Mektebin 36 yıllık tarihinde talebe sayısı, son birkaç yıl hariç, hemen hemen 20’nin altına düşmedi. Son yıllarda talebe sayısının düşmesinde ve okulun kapanma noktasına gelmesinde, mektebin tarihi süreci içerisinde devam eden bazı olumsuz faktörler etkili oldu.

Bu çalışmada; nahiye merkezinde uzun yıllar ibtidai mektebi olmadığı halde açılan ve 36 yıl eğitim öğretim hizmeti veren bir rüşdiye mektebinin tarihçesi, talebe ve muallim sayısı ile muallimlerin özellikleri ve mektebin kapanma noktasına gelmesine neden olan faktörler hakkında yerel kaynaklar ve bilhassa arşiv belgeleri ışığında bir değerlendirme yapıldı.

Anahtar Kelime
Diyarbakır,  Eğil,  maarif,  eğitim,  rüşdiye 


Tam Metin : PDF