2013 - Sayı 10

SOSYAL AĞLARIN BENİMSENMESİ VE EĞİTSEL BAĞLAMDA KULLANIMI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
Hasan ÖZGÜR 
Özet

Bu araştırmada, öğretmen adaylarının Facebook sosyal ağ sitesinin eğitsel bağlamd kullanımına ilişkin görüşlerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi ve Facebook sosyal ağ sitesinin eğitim bağlamında kullanımı ile bu sosyal ağ sitesinin benimsenmesi arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Araştırma ilişkisel tarama modeline göre desenlenmiştir. Çalışma örneklemini, 2012-2013 öğretim yılı bahar döneminde Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde öğrenim gören 345 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Veriler, Sosyal Ağların Eğitsel Kullanımı Ölçeği,
Sosyal Ağların Benimsenmesi Ölçeği ve kişisel bilgiler formu ile elde edilmiştir. Verilerin analizinde betimsel istatistikler, Mann Whitney U, Kruskal Wallis H ve korelasyon testlerinden yararlanılmıştır. Araştırma bulguları, öğretmen adaylarının Facebook sosyal ağ sitesinin eğitsel bağlamda kullanımına ilişkin görüşlerinin orta düzeyin üzerinde olduğunu ve Facebook sosyal ağ sitesinin eğitsel bağlamda kullanımı ile bu sosyal ağ sitesinin benimsenmesi arasında orta düzeyde bir ilişki olduğunu göstermiştir. Araştırmada ayrıca, öğretmen adaylarının Facebook sosyal ağ sitesinin eğitsel bağlamda kullanımına ilişkin görüşleri ile cinsiyet, sosyal ağ sitesi kullanım sıklığı ve öğrenim görülen bölüm değişkenleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu bulgusu elde edilmiştir.

Anahtar Kelime
Sosyal ağlar,  Facebook,  eğitim,  öğretmen adayı 


Tam Metin : PDF