2019 - Sayı 22

ENERJİ TÜKETİMİ, KENTLEŞME VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: OECD ÜLKELERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA
Mehmet DAĞ,  Elma SATROVİC 
Özet

Bu araştırma, 34 OECD ülkesinde, Panel VAR analizini uygulayarak enerji tüketimi-kentleşme-büyüme ilişkisi hakkında 1996-2015 dönemi için yeni ampirik kanıt sunma amacını taşımaktadır. İki değişkenli Panel VAR analizi modeli, enerji tüketiminin (EC) GSYH'ye (kişi başına düşen reel GSYİH) iki yönlü pozitif bir tepkisini ortaya koymaktadır. Dahası, EC'nin UR'ye (kentsel toplam nüfusa) olumlu tepki verdiği bulunmuştur. Üç değişkenli VAR modeli, GSYİH'nın enerji tüketimi üzerindeki önemli olumlu etkisini göstermektedir. Buna ek olarak, enerji tüketiminin kentleşme üzerinde olumsuz bir etkisi olduğu görülmektedir. Kentleşmenin, enerji tüketiminin yanı sıra ekonomik büyüme üzerinde de olumlu bir etkisi olduğu bulunmuştur. Etki tepki fonksiyonları (IRF), kentleşmenin, enerji tüketimine karşı, kısa vadede artan olumlu tepkisini göstermektedir. Kentleşmenin ekonomik büyümeye verdiği tepki olumludur ve kısa vadede katlanarak artmaktadır. Kentleşmenin enerji tüketimine verdiği cevap olumludur, ancak bu etki uzun vadede önemli ölçüde azalmaktadır. GSYİH'nın enerji tüketimine olumlu bir tepkisi olduğu ancak gözlemlenen dönemde bu tepkinin azaldığı görülmektedir. Bu makalenin sonuçları, OECD ülkelerindeki kentli vatandaşların sürdürülebilir enerjiyi teşvik ederek sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunmadaki rolleri konusunda büyük farkındalıklarını ortaya koymaktadır. Bu nedenle politika yapıcılar, fosil yakıtlara dayalı enerjinin neden olduğu CO2 emisyonlarını azaltmak için kentsel alanlarda yenilenebilir enerjiyi teşvik etmek için gerekli değişiklikleri yapmalıdır.

Anahtar Kelime
Ekonomik Büyüme,  Enerji Tüketimi,  Panel VAR,  Kentleşme 


Tam Metin : PDF