2015 - Sayı 13

ÜNİVERSİTE EĞİTİMİ SÜRECİNİN SİYASAL DAVRANIŞA ETKİSİ: HARRAN ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİ ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ
Vahap ULUÇ 
Özet

Eğitim ile siyasal davranış arasında güçlü bir ilişkinin bulunduğu yönündeki tespit bilim çevreleri arasında genel kabul görmüştür. Eğitim düzeyi yükseldikçe bireylerin siyasete olan ilgisi artmakta, siyasal etkinlik duygusu güçlenmekte ve bunun sonucunda bireyler, devletin karar ve eylemlerine yönelik farklı düzeylerde siyasal katılımda bulunmaktadırlar. Bu ilişkiden yola çıkarak, çalışmada, eğitimin siyasal davranış üzerindeki etkisini öğrenmek üzere aynı öğrencilerin birinci sınıf ile dördüncü sınıf arasındaki katılım farkına ve katılımda değişkenlerin rolüne bakılmıştır.

Bu çalışmada, veriler anket tekniği ile toplanmıştır. Araştırmada cross tablo analizi kullanılmıştır. Öğrencilerin siyasal davranışları “seçim faaliyetlerine katılım”, “toplantı ve mitinge katılım” ve “gösteri ve yürüyüşe katılım” başlıkları altında incelenmiştir. Genel bir gözlem olarak, birinci sınıftan dördüncü sınıfa gelindiğinde öğrencilerin siyasal katılımlarında belirgin bir artışın gerçekleştiği tespit edilmiştir.

Anahtar Kelime
Üniversite eğitimi,  üniversite gençliği,  siyasal davranış,  Kamu Yönetimi Bölümü,  Harran Üniversitesi 


Tam Metin : PDF