2009 - Sayı 2

SANAYİLEŞMEDE BEŞERİ SERMAYENİN ÖNEMİ : ÖRNEK GAP BÖLGESİ
Yılmaz GÜNDÜZ,  Mehmet KAYA 
Özet

Ekonomik kalkınma ya da sanayileşme, altyapı yatırımlarına özellikle beşeri altyapı yatırımlarına  bağlıdır. Altyapı yatırımları ve eğitim seviyesi yüksek ülkelerde kalkınma ve teknolojik gelişme de yüksektir. Gelişmekte olan ülkelerde ise hem altyapı yatırımları hem de eğitim seviyesi düşüktür. Az gelişmiş bölgelerin geri kalma nedenlerinin başında yer alan önemli faktörlerden bir tanesi de budur. Az gelişmiş bölgelerde piyasanın küçüklüğü, hane halkının gelir seviyesinin düşüklüğü ve sermaye birikiminin yetersizliği eğitimi etkilemektedir. Özellikle kırsal alandaki yüksek doğum oranlarından kaynaklanan hızlı nüfus artışı da gelişmeyi engelleyen başka bir faktördür. Bu makalede bölge sanayileşmesine önemli katkısı olacağı düşünülen altyapı yatırımları ile eğitim faaliyetleri arasındaki ilişkiler ele alınacak ve incelenmeye çalışılacaktır.

Anahtar Kelime
Sanayileşme,  Kalkınma,  Beşeri Sermaye,  Eğitim 


Tam Metin : PDF