2018 - Sayı 20

DİN EĞİTİMİNİN GAYELERİ AÇISINDAN LOKMAN SÛRESİNİN TAHLİLİ
Mehmet Fatih DEDE 
Özet

Eğitim çok hassas bir konu olduğu için bu alanda insanlara faydalı olmak isteyen müslüman bir eğitimcinin günümüzün eğitim bilimlerine ait bilgileri öğrenmesinin yanı sıra âlemlerin Rabbi olan yüce Allah’ın Kur’an’da insanı nasıl ve niçin eğittiğini yani Kur’anî eğitimin temel ilkelerini de öğrenmesi gerekir. Lokman Sûresi, Hz. Lokman’ın oğlunu eğitmeye yönelik nasihatlerini içeren ayetleri ihtiva etmesi hasebiyle Kur’an’ın, insanı nasıl ve niçin eğittiği hakkında fikir vermesi açısından üzerinde özenle durulması gereken bir sûredir. Biz de bu çalışmamızda din eğitiminin “niçin” sorusuna bu sûrenin ışığında cevap bulmaya çalışacağız. Bunu yaparken de Lokman sûresinin yanı sıra “Kur’an’ı Kur’an’la tefsir etme” metodunu uygulamaya çalışarak Kur’an’ın muhtelif yerlerinde yer alan ve bu sûrenin bazı ayetlerini izah veya te’kit edebilecek ayetleri de bir araya getirip tahlil etmeye ve eğitimin gayeleri açısından incelemeye gayret edeceğiz.

Anahtar Kelime
Lokman sûresi,  Din Eğitimi,  Eğitimin hedefleri,  Sâlih insan 


Tam Metin : PDF